Cookies en Copyright

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan deze website weer naar onze servers teruggestuurd worden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

GOOGLE
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

COPYRIGHT
De website www.13-wekenprogramma.nl staat onder beheer van SlimGewicht. De contactgegevens zijn te vinden op www.slimgewicht.nl.

De website www.13-wekenprogramma.nl en alle informatie die daarop is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en België«. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij SlimGewicht, hierna te noemen het 13-wekenprogramma.

Het 13-wekenprogramma behoudt al haar rechten voor.

Bezoekers mogen de site en de inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de website opnemen.

Ieder ander gebruik van de site of de inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de site of de inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het 13-wekenprogramma. Een verzoek om toestemming kunt u indienen via het contactformulier.

Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op de site. Het 13-wekenprogramma behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Het 13-wekenprogramma behoudt zich tevens het recht voor materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Het 13-wekenprogramma heeft het recht door derden ingezonden materiaal vrij van rechten te gebruiken in uitgaven van het 13-wekenprogramma en/of uitgaven van derden.

AANSPRAKELIJKHEID
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Het 13-wekenprogramma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid.

Het 13-wekenprogramma kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het 13-wekenprogramma is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen ‘maar niet beperkt tot’ schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

Het 13-wekenprogramma is te allen tijde gerechtigd de site of de inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Het 13-wekenprogramma is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De genoemde maatregelen laten de uitstaande betalingsverplichtingen van de bezoeker onverlet. Vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

Bepaalde links op deze site leiden naar (hulp)bronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie het 13-wekenprogramma geen controle kan uitoefenen. Het 13-wekenprogramma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze (hulp)bronnen.

DISCLAIMER
Het 13-wekenprogramma is gerechtigd de bovenstaande voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Utrecht, 1 december 2016-2020